วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ และดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th