วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมอบรมเสริมความรู้เรื่องเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ในยุค New Normal สู่ความสำเร็จ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ฟังบรรยายเรื่อง การตลาดนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทั้ง Hard Skills และ Soft Skill ตามศาสตร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th