วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง การเพาะพันธ์ุเห็ด ปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ด กับสำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต และเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ในเวลา 14.00 น. ทีมวิจัยลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ เข้าพบเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ เพื่อขอข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเห็ด รวมถึงลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เห็ด ตำบลคลองตะเกรา และวิสาหกิจชุมชนเห็ด ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อจะดำเนินการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาการเพาะพันธ์ุเห็ด ช่วยเกษตรกรในการต่อยอดเพื่อเสริมสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เพาะเห็ด

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th