วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมเพื่อปฐมนิเทศงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์กิจติวัฒน์ รัตนมณี สาขาวิชาการตลาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพบผู้บริหารรับฟังหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นโยบายการบริหารงานของคณะด้านต่าง ๆ วิสัยทัศน์ ภารกิจของคณะ ภาระงานของอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิจัย ภาระงานของอาจารย์ด้านการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th