วันที่ 11 – 12 กันยายน 2564 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทักษะของวิศวกรสังคม รวมถึงกระบวนการการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและการใช้เครื่องมือของวิศวกรสังคม

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th