วันที่ 13 และ 15 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่า นำโดย ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น และบุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลบางเล่า จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 5 การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การเลือกประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ สถานที่ตั้ง ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ การทำแบรนด์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีการแปรรูปจากมะพร้าว รวบรวมเอกสารเพื่อจดทะเบียนต่อสำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน และวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตำบลบางเล่า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยวิทยากรจาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th