วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการกีฬาน้องพี่ HRM (ชั้นปี1 – 4) ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ฝึกความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th