วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อรับมือกับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th