วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันในสาขาวิชาการบัญชี นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชาการบัญชี

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th