วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์ณฐ สบายสุข เป็นประธานาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th