วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th