วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมกับผู้แทนทั้ง 5 คณะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานเกษตรแฟร์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง)

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th