วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.20 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 14/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาการดำเนินการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565) พิจารณาการจัดทำรายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างประกาศภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พิจารณาผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และพิจารณาผลการประเมินประกันคุณภาพและแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th