วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) และเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th