วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) กลุ่มย่อยที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายประเด็นการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th