วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th