วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการรับนักศึกษา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th