วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อาจารย์จรรยา วังนิยม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บุคลากร คณะวิทยการจัดการ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรทั้งในบริบทคณะและหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th