วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th