วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนาสาร อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณวิทยาการจัดการ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์วนิดา รุ่งแสง ประธานสาขาวิชาการจัดการ อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์กิตติวัฒน์ รัตนมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด บุคลากร และประธานสโมสรคณะวิทยาการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานในชุมชน สังคมและท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ให้กับผู้สนใจที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกัน

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th