วันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพ “RRU วัยใสใส่ใจสุขภาพ” และเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “สุขภาพกาย สุขภาพใจ ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงชามา ปัญจพลพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และการแสดงความสามารถของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพใจ ยาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทางจิตใจเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และให้นักศึกษาสมัครสมาชิกชมรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th