วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องใส สินธุสกุล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th