ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอคำปรึกษาการพัฒนากิจกรรมย่อย ดำเนินโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ในการจัดทำโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ตำบลก้อนแก้ว ตำบลบางโรง ตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางเล่า เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ…

Continue Reading พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมย่อยให้สอดคล้องกับตำบล (Tambon Profile) ตำบลก้อนแก้ว และตำบลบางเล่า >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

กิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่านำโดย อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น พร้อมบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า…

Continue Reading กิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า

โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น จัดโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบางเล่า >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น จัดโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บและสำรวจข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชดำริโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบางเล่า >>…

Continue Reading โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน”

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน”

ทีมงาน U2T ลงพื้นที่ ตำบลบางเล่า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น เข้าพบท่านปลัดตำบลบางเล่า เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ แนะนำทีมงานและขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่ทำงานในตำบลบางเล่า พร้อมทั้งประชุมมอบหมายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้กับทีมงาน U2T…

Continue Reading ทีมงาน U2T ลงพื้นที่ ตำบลบางเล่า

การปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์…

Continue Reading การปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)