กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด รับฟังคำแนะนำในการนำความรู้ด้านการตลาดไปประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณกาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.หญิง พิมพ์กาญจน์ วสุวงศ์ มาบรรยายให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior

วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาการสัมมนาทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งการเรียนรู้ทฤษฎีและเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior

โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 6 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ณ ชุมชนหมู่บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน การบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายอีกด้วย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ สาขาวิชาการตลาด

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

ตำแหน่งที่รับสมัคร1. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา2. อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา3. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา4. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครปิดรับสมัครวันที่ 20 มกราคม 2564วันที่ 10…

Continue Reading มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

การเลือกประธานสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมมีมติเลือก อาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล เป็นประธานสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์วัฒนา พิลาจันทร์ เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การเลือกประธานสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร1. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา2. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครปิดรับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิธีการคัดเลือกวัน/เดือน/ปีสถานที่สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ธันวาคม 2563ห้องน้ำผึ้ง ชั้น…

Continue Reading มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2563

โครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก 2563 สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา จัดโครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก 2563 มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการร้านค้าปลีก นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาร้านค้าปลีกในชุมชนและท้องถิ่น >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก 2563 สาขาวิชาการตลาด

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับบริษัท เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง จำกัด จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ฟังบรรยายเรื่อง บทบาทที่เปลี่ยนไปของนักการตลาดในยุค AI (artificial intelligence) ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพการขายและการตลาด กระตุ้นละส่งเสริมให้นักศึกษามีความตื่นตัว มีความสนใจ และมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพด้ารการขายและการตลาด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง จำกัด มาบรรยายให้ความรู้…

Continue Reading โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร1. อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา3. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา4. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2563วันที่ 23…

Continue Reading มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563