การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2562

   วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu