วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ณฐ สบายสุข และทีม U2T ของตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและยังได้ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชนบนความต้องการของชุมชน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว กำนันตำบลก้อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบลก้อนแก้วเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th