วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการประชุมสาขาวิชาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อวางผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำ SAR ประจำปี 2563 และจัดทำแผนยกระดับหลักสูตรฯ โดยทำ SWOT หลักสูตร

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th