วันที่ 10 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th