วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th