วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพบผู้บริหาร รับฟังนโยบายการบริหารงานของคณะด้านต่าง ๆ วิสัยทัศน์ ภารกิจของคณะ ภาระงานของอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิจัย ภาระงานของอาจารย์ด้านการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th