วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดำเนินการประชุมร่วมกับทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีคณบดีคณะวิทยการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา พร้อมด้วย คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ของทางสาขาวิชา พร้อมด้วยแนวทางการประสานงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานสถานประกอบการของทางบริษัท

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th