วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ อาจารย์นภรภิสฎ์ ลัภกิตโร และอาจารย์สุพาพร ลอยวัฒนกุล สานสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th