วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th