วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 22/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พิจารณาประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พิจารณาร่างวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564 พิจารณาการหมดวาระของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจัดทำข้อมูลนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ (เป้าหมายทางวิชาการ อื่น ๆ ) และพิจารณาจัดทำข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th