วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้ผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 พิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th