วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th