วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสอบทานการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th