วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อพร้อมนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ และบทความวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่ออาจารย์จะได้แนวทางการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมนำไปตีพิมพ์เผยแพร่

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th