วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ EdPEx คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th