วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th