วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) กลุ่มย่อยที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายประเด็นการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา สาเหตุ ช่องว่างของปัญหา เสอนโครงการที่แก้ปัญหา และร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th