วันที่ 9 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและทำความเข้าใจข้อตกลงในการเข้าศึกษาพร้อมทำสัญญารับทุน ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติตนในขณะการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง รายละเอียดในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาจากทางบริษัท CP All จำกัด มหาชน

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th