วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล เป็นวิทยากร

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th