วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และอาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ลงพื้นที่ตำบลก้อนแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ณ ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th