วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th