โครงการปัจฉิมนิเทศและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม HRM

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม HRM ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การจัดการบุคลากร และความรู้พื้นฐานวิธีการคัดเลือกบุคลากรเข้าไปปฏิบัติงานด้วยวิธีต่าง ๆ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการปัจฉิมนิเทศและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม HRM

กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการตลาด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการตลาด หัวข้อ “การตลาดสีเขียวและรูปแบบความคิดเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน” ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพการขายและการตลาด พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และส่งเสริมนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพด้านการตลาด >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการตลาด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองบางคล้า

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองบางคล้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองบางคล้า ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลตำบลบางคล้า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง…

Continue Readingพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองบางคล้า

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี” ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ด้านการประกอบวิชาชีพด้านการบัญชี >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

เตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือและจัดนิทรรศการกับเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือและจัดนิทรรศการกับเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางค้ลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมและสถานที่งานพิธีลงนามความร่วมมือและจัดนิทรรศการกับเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingเตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือและจัดนิทรรศการกับเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมการดำเนินการตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมการดำเนินการตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำขั้นตอนการให้บริการ และเผยแพร่ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingการประชุมการดำเนินการตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการจัดกิจกรรมการประกวดเทพีมะม่วงอำเภอบางคล้ากับนายอำเภอบางคล้าและตัวเแทนจากเทศบาลตำบลบางคล้า ในเทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหารและของดีอำเภอบางคล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการจัดกิจกรรมการประกวดเทพีมะม่วงอำเภอบางคล้ากับนายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอบางคล้าและตัวเแทนจากเทศบาลตำบลบางคล้า ในเทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหารและของดีอำเภอบางคล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา >>…

Continue Readingประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการจัดกิจกรรมการประกวดเทพีมะม่วงอำเภอบางคล้ากับนายอำเภอบางคล้าและตัวเแทนจากเทศบาลตำบลบางคล้า ในเทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหารและของดีอำเภอบางคล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ณฐ สบายสุข ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ณ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

พิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้ เป็นนามของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม…

Continue Readingพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย

การสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง Show case กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ Low carbon Tourism

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง Show case กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ Low carbon Tourism ณ ดีวา รีสอร์ท อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเรียนรู้ ลงมือฝึกปฏิบัติ และการ Show case กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ Low carbon Tourism >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง Show case กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ Low carbon Tourism