การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาโครงการยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และพิจารณาโครงการด้านประกันคุณภาพการศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 เมษายน 2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 เมษายน 2564

การประชุมสาขาวิชาการจัดการ วันที่ 29 เมษายน 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการประชุมสาขาวิชาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อวางผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำ SAR ประจำปี 2563 และจัดทำแผนยกระดับหลักสูตรฯ โดยทำ SWOT หลักสูตร >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมสาขาวิชาการจัดการ วันที่ 29 เมษายน 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 23 เมษายน 2564 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่จะสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มีการบรรยายเรื่อง เส้นทางการเติบโตสำหรับบัณฑิตจบใหม่ โดย คุณภานพ โหตรภวานนท์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาการปรับแผนงานและโครงการให้รองรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2564 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564

โครงการอภิปรายปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิซาการบัญชี รองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอภิปรายปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3

การประชุมสาขาวิชาการจัดการ วันที่ 17 เมษายน 2564

วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการประชุมสาขาวิชาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อร่างแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมสาขาวิชาการจัดการ วันที่ 17 เมษายน 2564

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 16 เมษายน 2564

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงานในช่วง Work from home จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 16 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900, 311, 321, 121 และห้องเจ้าพระยา เพื่อยกระดับความรู้ พัฒนาความสามารถทักษะทางด้านดิจิทัลของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผลงานบางส่วนของนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมhttp://totorogiftshop.lnwshop.comhttps://beeshop13.lnwshop.comhttp://moja-moja.lnwshop.comhttp://minzyshop.lnwshop.comhttp://themoonning.lnwshop.comhttp://thesunfaii.lnwshop.comhttp://yimzashop.lnwshop.comhttp://nine44o.lnwshop.comhttp://flukenpshop.lnwshop.comhttp://lkshushop.lnwshop.comhttp://pp9673.lnwshop.comhttp://omgdress.lnwshop.comhttps://mildnemo-shop.lnwstore.comhttp://aroonnat1999.lnwshop.comhttp://jamesyakuza.lnwshop.comhttp://mermateshop.lnwshop.comhttp://fangjishop.lnwshop.comhttp://w-praewshop.lnwshop.com >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ