กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะทางเทคโนโลยีกับการจัดการการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 1

วันที่ 23 มกราคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะทางเทคโนโลยีกับการจัดการการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 1 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษา นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะทางเทคโนโลยีกับการจัดการการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 1

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขายและนักบริการ ครั้งที่ 1

วันที่ 22 มกราคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขายและนักบริการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขายและนักบริการ ครั้งที่ 1

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ 5ส สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแผนงานการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565

นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2/2564

วันที่ 20 มกราคม 2565 อาจารย์สาขาวิชาการตลาด ออกนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 1/2564 ณ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2/2564

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) วิทยากรโดย นางสาวกัญญ์ญาณ์ มาลัย นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บุคลากรเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”

การประชุมแนวทางการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2565 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2565

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

วันที่ 16 มกราคม เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 พิจารณาการดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย (Upstream) คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย (Upstream)…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 12 มกราคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 12 มกราคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด