การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2564 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสารภีเกมส์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ จรรยาบรรณในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “จรรยาบรรณในกระบวนการจัดการเรียนการสอน” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ จรรยาบรรณในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2

ประชุมคัดเลือกผู้แทนประธานสาขาวิชาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 25 กุมภาาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้แทนประธานสาขาวิชาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยผลการคัดเลือกมีมติให้อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ประชุมคัดเลือกผู้แทนประธานสาขาวิชาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย ครั้งที่ 2

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยแยกเป็นกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย และกิจกรรมนำเสนอข้อมูลระหว่างการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ติดตามผลการฝึกของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอคำปรึกษาการพัฒนากิจกรรมย่อย ดำเนินโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ในการจัดทำโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมย่อยให้สอดคล้องกับตำบล (Tambon Profile) ตำบลบางโรง และตำบลคลองเขื่อน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ตำบลก้อนแก้ว ตำบลบางโรง ตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางเล่า เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ…

Continue Reading พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ