หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา ดร.ไสว ศิริทองถาวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อาจารย์จรรยา วังนิยม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บุคลากร คณะวิทยการจัดการ…

Continue Readingต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingการประชุมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรม AAR (After Action Review) จากการจัดเวทีงานยุทธศาสตร์ 20 ปี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม AAR (After Action Review) จากการจัดเวทีงานยุทธศาสตร์ 20 ปี กลุ่มย่อยที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายประเด็นการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ.…

Continue Readingกิจกรรม AAR (After Action Review) จากการจัดเวทีงานยุทธศาสตร์ 20 ปี

ประชุมแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการรับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingประชุมแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ

วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขากาญจนบุรี และสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎระเบียบ บทบาท และแนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ

โครงการสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) กลุ่มย่อยที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายประเด็นการพัฒนาด้านท่องเที่ยว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ.2566 - 2585) กลุ่มย่อยที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายประเด็นการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อรวมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา สาเหตุ ช่องว่างของปัญหา โครงการที่จะเสนอแก้ปัญหา และร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอแก้ปัญหา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) กลุ่มย่อยที่ 3 การวิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายประเด็นการพัฒนาด้านท่องเที่ยว

อบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะ (หลักสูตรเบื้องต้น)

วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ณฐ สบายสุข ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะ (หลักสูตรเบื้องต้น) ในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาวะ การสื่อสาร 3 ระดับในงานสร้างเสริมสุขภาวะ และกรณีศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะ ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ตึก SM tower เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกับเครือข่ายภาคี จาก 4…

Continue Readingอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะ (หลักสูตรเบื้องต้น)