สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564 ที่สมัครในตำบลก้อนแก้ว และตำบลบางโรง ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564

สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2 ที่สมัครในตำบลก้อนแก้ว ตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางโรง และตำบลบางเล่า ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ชุมชนตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางเล่า ตำบลบางโรง และตำบลก้อนแก้ว

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและรองคณบดี ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับมอบหมายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมพูดคุยการดำเนินงานของคณะกับท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า หัวหน้าส่วนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง และหัวหน้าส่วนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการยกระดับสินค้า otop การท่องเที่ยวชุมชนและการหารายได้รูปแบบอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ชุมชนตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางเล่า ตำบลบางโรง และตำบลก้อนแก้ว

สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ชุมชนตำบลบางเล่า ตำบลก้อนแก้ว ตำบลคลองเขื่อน และตำบลบางโรง

วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและรองคณบดี ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับมอบหมายเพื่อร่วมพูดคุยและหารือเบื้องต้นกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า ตำบลก้อนแก้ว ตำบลคลองเขื่อน และตำบลบางโรง ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการยกระดับสินค้า otop การท่องเที่ยวชุมชนและการหารายได้รูปแบบอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ชุมชนตำบลบางเล่า ตำบลก้อนแก้ว ตำบลคลองเขื่อน และตำบลบางโรง

โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ ลานประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านลาดน้ำเค็ม ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในตำบลก้อนแก้วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ สาขาวิชานิเทศศาสตร์