พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ตำบลก้อนแก้ว ตำบลบางโรง ตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางเล่า เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ…

Continue Reading พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์จรรยา วังนิยม จัดโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางโรง ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1…

Continue Reading โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์จรรยา วังนิยม จัดโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)…

Continue Reading โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่านำโดย อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น พร้อมบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า…

Continue Reading กิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า

ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ณฐ สบายสุข และทีม U2T ของตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและยังได้ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชนบนความต้องการของชุมชน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว กำนันตำบลก้อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบลก้อนแก้วเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชน

โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น จัดโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบางเล่า >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทีมงาน U2T ตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของ Actor

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล หัวหน้าคณะทีมงาน U2T ตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของ Actor ตำบลก้อนแก้ว เพื่อพูดคุยสอบถามความคืบหน้าของการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของตำบลก้อนแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีมงาน U2T ตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของ Actor

โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น จัดโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บและสำรวจข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชดำริโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบางเล่า >>…

Continue Reading โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ และอาจารย์ณฐ สบายสุข พาทีม Actor ของตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว เพื่อแนะนำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เสร็จแล้วทีม Actor ของตำบลก้อนแก้วได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ทั้ง 6…

Continue Reading ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน”

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน”